Loading
2013.11.06 11:30 - 고도어

기장 멸치

Canon | Canon EOS 5D | 1/500sec | F/5.0 | 28.0mm | ISO-800

 

Canon | Canon EOS 5D | 1/500sec | F/5.0 | 28.0mm | ISO-800


Canon | Canon EOS 5D | 1/160sec | F/6.3 | 135.0mm | ISO-400


Canon | Canon EOS 5D | 1/800sec | F/5.0 | 56.0mm | ISO-800


Canon | Canon EOS 5D | 1/640sec | F/5.0 | 28.0mm | ISO-800

Canon | Canon EOS 5D | 1/500sec | F/5.0 | 41.0mm | ISO-800


Canon | Canon EOS 5D | 1/1000sec | F/5.0 | 28.0mm | ISO-800

 

Canon | Canon EOS 5D | 1/500sec | F/6.3 | 28.0mm | ISO-800


Canon | Canon EOS 5D | 1/320sec | F/6.3 | 44.0mm | ISO-800


Canon | Canon EOS 5D | 1/640sec | F/6.3 | 28.0mm | ISO-800


Canon | Canon EOS 5D | 1/1000sec | F/3.5 | 28.0mm | ISO-800


Canon | Canon EOS 5D | 1/250sec | F/5.6 | 90.0mm | ISO-800


그물에 걸린 비린내가 항구 구석구석 쌓인다.

'스냅' 카테고리의 다른 글

뽀로로 파크  (0) 2013.11.06
어설프게 다져진 눈을 긁어내는 소리만 가득한 골목  (0) 2013.11.06
기장 멸치  (0) 2013.11.06
멸치털이  (0) 2013.11.05
코너링  (0) 2013.11.04
연인  (0) 2013.11.03

댓글을 입력하세요